Statut
Stowarzyszenia
AKTYWNI KAMIEŃSK

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „AKTYWNI KAMIEŃSK”, zwane dalej „stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenie jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej AK.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kamieńsk.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo posiadać pieczęcie, logo, flagi, barwy, odznaki, symbole, znaczki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych postaw moralno – etycznych;
ochrona praw każdego człowieka do obrony własnego życia, zdrowia i mienia;
podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym;
krzewienie postaw patriotycznych;
zwiększenie zainteresowania sportem oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia;
podejmowanie inicjatyw zmierzających ku przeciwdziałaniu patologiom społecznym i dyskryminacji;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
współdziałanie z innymi podmiotami o podobnym charakterze;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka;
działania służące promocji Miasta i Gminy Kamieńsk oraz powiatu radomszczańskiego;
prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności w celu pozyskania środków na wsparcie pracy Stowarzyszenia;
czynny udział w życiu Miasta i Gminy Kamieńsk;
propagowanie i popularyzacja postaw społeczeństwa obywatelskiego;
organizacja imprez, konkursów, zawodów, gier i zabaw sportowych, wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze patriotyczno – historycznym;
kształtowanie wartości i zwyczajów sportowych poprzez prowadzenie sportowej rywalizacji opartej na zasadach koleżeńskich i fair-play.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

organizację zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
organizację imprez kulturalnych i sportowych;
organizację wyjazdów na zawody sportowe;
organizację współzawodnictwa sportowego;
promocję sportów w kraju i zagranicą;
organizację konferencji, szkoleń, seminariów, obozów szkoleniowych i wykładów;
współpracę z zrzeszeniami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami o podobnych celach działania;
prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
szerzenie postaw patriotycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego;
prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie;
przedstawianie władzom państwowym i samorządowym oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom wniosków w sprawach dotyczących rozwoju sportów, a także w miarę potrzeby pełnienie wobec nich funkcji fachowego organu doradczego;
współdziałanie z dyrekcjami i radami szkół, klubami i organizacjami sportowymi, organizacjami pozarządowymi władzami samorządowymi, państwowymi i sportowymi;
działania marketingowo – promocyjne.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

zwyczajnych;
wspierających;
honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które wyrażą pisemną wolę przynależności do Stowarzyszenia i działania zgodnego z zasadami i celami Stowarzyszenia.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz organizacje, które wspierają działalność Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
Nie można być w tym samym czasie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wstąpić do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i będą posiadać status członka wspierającego.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, na podstawie pisemnego wniosku. Decyzja o przyjęciu staje się skuteczna po opłaceniu składki członkowskiej.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Stowarzyszeniu oraz porozumienia określającego zakres współdziałania i ewentualny podział kompetencji.
Od decyzji Zarządu podjętych w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, zainteresowanym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, zwanego dalej „Walnym Zebraniem”.
Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.

§ 12

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:
udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym;
zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia;
otrzymywania informacji o sytuacji w Stowarzyszeniu, jego pracach i decyzjach podejmowanych przez jego władze;
korzystania z pomocy i porad Stowarzyszenia, jego organów pomocniczych oraz ze świadczeń Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez Zarząd;
uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
używania symboli organizacyjnych Stowarzyszenia, o których mowa w § 6;
korzystania z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych przez Zarząd.
Członkom wspierającym przysługuje prawo do:
delegowania jednego przedstawiciela z głosem doradczym na Walne Zebranie;
uczestniczenia z głosem doradczym w pracach pozostałych władz Stowarzyszenia na ich zaproszenie;
korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2-7.
Członkom honorowym przysługuje prawo do:
uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu;
korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt 2-7.

§ 13

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;
dbać o dobre imię i dobro Stowarzyszenia;
przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi mają obowiązek dbać o dobre imię i dobro Stowarzyszenia.

§ 14

Za osiągnięcia w pracy Stowarzyszenia członkowie mogą być wyróżniani i nagradzani.
Formy, rodzaje oraz zasady wyróżnień i nagród określa Zarząd.

§ 15

Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje w przypadku:

rozwiązania się Stowarzyszenia;
likwidacji podmiotu będącego członkiem Stowarzyszenia;
złożenia na piśmie oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
wykluczenia z grona członków uchwałą Walnego Zebrania, podjętą na podstawie orzeczenia Komisji Rewizyjnej, w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1-4;
skreślenia z grona członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku nie wywiązywania się przez okres 1 (jednego) roku z obowiązków wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 4, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu dokonanym z minimum półrocznym wyprzedzeniem;
śmierci członka Stowarzyszenia.

§ 16

Wobec członków zwyczajnych Stowarzyszenia naruszających postanowienia Statutu mogą być stosowane następujące kary:
upomnienie;
nagana;
wykluczenie;
pozbawienie całości lub części praw członkowskich na czas określony
Uprawnionymi do stosowania kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 jest Zarząd, o których mowa w ust. 1 pkt 3-4 jest Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Obwinionemu członkowi przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.
Prezes może zawiesić członka zwyczajnego pełniącego funkcję w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach członka Stowarzyszenia do czasu zakończenia postępowania, jeśli ze względu na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Stowarzyszenia pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do Komisji Rewizyjnej.
Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania, a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.
Wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę tytułów i odznak organizacyjnych Stowarzyszenia.
Wykluczonemu przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w Klubie. Zasady ponownego ubiegania się o członkostwo określa Zarząd.

§ 17

Skreślonemu z grona członków Stowarzyszenia oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia do Komisji Rewizyjnej.
Od decyzji Komisji Rewizyjnej podjętych w trybie odwoławczym przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu.
Od decyzji Walnego Zebrania podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 20

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.

§ 21

Kandydatury do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
Kandydatami i członkami władz Stowarzyszenia mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 22

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej, w przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz może być uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
W przypadku nie uczestniczenia w pracach danego organu Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy, członkowie władz, o których mowa w § 18, pkt 2 i 3, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Stowarzyszenia, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 24

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i wspierający.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków jest zebraniem zwyczajnym i zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Walne Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania wybrany spośród członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego w głosowaniu jawnym.
Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez prezesa i sekretarza.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
z jego inicjatywy;
na wniosek Komisji Rewizyjnej;
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. W przypadku wniosku o którym mowa w § 25 ust. 2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjętych uchwał i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

O miejscu, porządku obrad, terminie, drugim terminie na wypadek braku wymaganego kworum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Jeżeli na Walnym Zebraniu obecnych będzie mniej niż połowa Członków Stowarzyszenia, Prezes Zarządu może ogłosić o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w drugim terminie.
Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest prawomocne i zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na ilość członków biorących w nim udział.

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Walne Zebranie Członków przed podejmowaniem uchwał może powołać komisję skrutacyjną

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

uchwalenie statutu i jego zmian;
uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania;
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
uchwalanie programów działania i wytyczne kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad;
podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy.

Rozdział VI
Zarząd

§ 29

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań Stowarzyszenia jest Prezes i Skarbnik lub trzej inni upoważnieni przez Zarząd jego członkowie.
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje i prowadzi Prezes Stowarzyszenia, a pod jego nieobecność członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i dwóch Wiceprezesów, a w dalszej kolejności Skarbnika i Sekretarza.
Z każdego zebrania Zarządu sporządza się protokół podpisany przez prezesa i sekretarza.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu należy:

reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i zagranicą;
realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia;
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad udzielania ulg i zwolnień;
delegowanie przedstawicieli do reprezentowania Stowarzyszenia w innych podmiotach gospodarczych, w których Stowarzyszenie ma udziały, oraz w organizacjach i fundacjach;
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
opracowywanie planu budżetu Stowarzyszenia;
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
wykonywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej;
wybieranie i odwoływanie spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

§ 31

Zarząd Stowarzyszenia prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
Do reprezentowania Stowarzyszenia są upoważnieni Prezes, lub Wiceprezes z innym członkiem zarządu łącznie.
Korespondencję i inne dokumenty w sprawach finansowych, majątkowych, o charakterze prawnym, w tym oświadczenia woli podpisują: prezes i skarbnik lub trzej inni upoważnieni przez Zarząd jego członkowie.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 32

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
kontrolowanie działalności członków Stowarzyszenia w zakresie wykonywanych przez nich zadań zleconych przez Stowarzyszenie;
interpretowania zapisów Statutu Stowarzyszenia i przygotowywania projektów ewentualnych jego zmian;
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
informowania Zarządu o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących usunięcia uchybień;
składania Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen całokształtu działalności Zarządu;
przedstawiania Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz oceny jego pracy, jako całości lub poszczególnych ich członków.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

rzeczy ruchome;
nieruchomości;
środki finansowe;
nazwa i inne dobra niematerialne Stowarzyszenia.

§ 37

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

składki członkowskie
darowizny i dochody z ofiarności publicznej;
dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne i inne podmioty prawne;
zapisy i spadki;
udziały majątkowe.

§ 38

(skreślony).

§ 39

Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd w uchwalonej przez siebie uchwale. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 40

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy tj. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

§ 43

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

Rozdział X
Przepisy końcowe

§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym.